Honismereti Gyűjtemény

Tel: +36 (62) 317 245
E-mail: info@hellerodonmh.hu

A honismereti mozgalom indulásával egy időben, Tápén 1962-ben a szakköri munka mellett tárgyi eszközök gyűjtése is meg­kezdődött. Erre megbízást az akkori köz­ségi tanács adott a szakkört vezető Molnár Imre (1924–1999) helyi pedagó­gusnak, aki ekkor már a Csongrád Megyei Honismereti Egye­sület tagja volt.

A tárgyi gyűjtést feleségével, Molnár Imré­né tanítónővel közösen végezték. Természe­tesen a szakköri tagok, a minden­kori ta­nít­vá­nyok, elsősorban az általános isko­lások aktív közre­műkö­désével, szüleik, a falu la­kos­sá­ga lelkes támogatásától övezve. 1984-től felnőtt helyi lakosok bevonásával folyt a gyűjtőmunka. A volt tanítványok a mai napig számon tartják e gyűjteményt, és gyarapítják is azt.

A gyűjtemény igen sok viszontagságon ment keresztül, állandó helye alig volt. Tápé Szegedhez csatolásával egy időre szertefoszlott az a remény, hogy megfelelő elhelyezést kap a 70-es évekre igencsak fölszaporodott anyag. Az utóbbi húsz évet – a helyi egyházközség hozzájárulásával – egy helyben, a katolikus plébánia közösségi házában tölthette. Jelenleg a művelődési ház emeleti részében kialakí­tott két szo­bá­ban ta­lál­ha­tó.

Reméljük, egy már végleges helye lesz a több mint 1500 tárgyból álló gyűjtemény­nek, amely több mint száz diaképet, fo­tó­kat, 250-nél több textíliát, elsősorban vi­se­le­ti da­ra­bo­kat, 200 cse­rép­tárgyat, 700 szer­szá­mot és vas- és fatárgyat, köny­ve­ket, gyer­mek­já­té­ko­kat és gyé­kény­mun­ká­kat tar­­tal­­maz.

A gyűjteményből 333 elsősorban néprajzi anyagot 1983. december 21-én a Néprajzi Múzeum védetté nyilvánított. A szakköri tagok néprajzi tárgyú gyűjtései, pályáza­tokra beadott anyagai egészítik ki a gyűj­teményt.

A gyűjteményt az alapító Molnár Imre halála óta felesége, Molnár Imréné és le­á­nyuk, Molnár Mária gondozza.

A gyűjtemény megtekintése telefonos be­je­lent­ke­zés után lehetséges, előre egyez­te­tett idő­pont­ban.

Információ: a Heller Ödön Művelődési ház telefonszámán, +36 (62) 317 245 kapható.

Honismereti Gyűjtemény